Політика конфіденційності для соціальних мереж

1. Загальні положення

1.1

Zruchno.Travel (далі — Сервіс) збирає й обробляє Персональну інформацію користувачів. Щоб зробити цей процес відкритим і зрозумілим, ми склали Політику конфіденційності та постаралися зробити це зрозумілою мовою.

1.2

Використовуючи Сервіс, ви автоматично приймаєте Угоду та Політику конфіденційності, а також підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами безпеки.

1.3

Якщо ви тією чи іншою мірою не згодні з будь-яким положенням Угоди, Політики конфіденційності або Правил безпеки, ви зобов'язані припинити використання Сервісу і утриматися від нього в майбутньому, принаймні до тих пір, поки не зможете в повному обсязі прийняти всі положення перерахованих вище документів.

2. Персональна інформація

2.1

Сервіс збирає такі типи Персональної інформації:

a) будь-які дані, які Користувач самостійно надає в процесі реєстрації та використання Сервісу;
б) будь-які дані, які розміщуються Користувачем на його сторінках у соціальних мережах, підключених до Сервісу;
в) будь-які дані, які Користувач самостійно завантажує на сервери Сервісу, включаючи фото- і відеоматеріали, посилання і тексти.

2.2

Для підключення аккаунта Facebook, Instagram, Twitter, G + Сервіс запитує пароль від аккаунта. Пароль необхідний для установки з'єднання із серверами Facebook, Instagram Twitter, G +. При цьому Сервіс ні в якому вигляді, ні для яких цілей і ні за яких обставин не зберігає цей пароль і не передає його третім особам.

2.3

У момент з'єднання із Facebook, Instagram, Twitter, G + пароль передається в Zruchno.Travel у зашифрованому вигляді.

3. Використання Персональної інформації

3.1

Користувач дає згоду на збір та обробку своєї Персональної інформації. Щоб надавати Послуги, Сервіс змушений не тільки збирати, а й обробляти Персональну інформацію.

Навіщо ми це робимо?

a) час від часу нам необхідно зв'язатися з Користувачем, щоб повідомити йому нову інформацію, відправити звіт про виконання завдання або оповістити про нові правила використання Сервісу;
б) ми ідентифікуємо Користувача в нашій системі: нам необхідно знати, з ким ми укладаємо Угоду;
в) багато послуг, які надає Сервіс, мають персоналізований характер, і ми не зможемо їх надавати, якщо не будемо обробляти Персональну інформацію;
г) для коректного функціонування "52-х вікендів" також необхідна постійна робота з персональними даними в рамках цієї Політики конфіденційності.

4. Заборона на обробку Персональної інформації

4.1

Користувач у будь-який момент може ввести заборону на обробку своєї Персональної інформації. Технічно така заборона відображається у видаленні аккаунтів соціальних мереж із Сервісу. Видалення аккаунтів спричинить автоматичне видалення усієї зібраної Персональної інформації. Видалення Персональної інформації — незворотний процес. Для видалення Персональної інформації потрібно зробити запит через технічну підтримку Сервісу.

4.2

Заборона на обробку Персональної інформації формально є порушенням цієї Політики конфіденційності й миттєво призводить до розірвання Угоди.

4.3

Розірвання Угоди відбувається автоматично — у момент, коли Користувач видаляє останній аккаунт із Сервісу.

4.4

Оскільки у цей момент відбувається розірвання Угоди, Користувач більше не має права використовувати Сервіс. Однак Угода автоматично укладається повторно, як тільки Користувач:

a) додасть до наявного профілю Zruchno.Travel новий аккаунт соціальної мережі;
б) пройде процедуру реєстрації нового профілю Zruchno.Travel.

4.5

Як тільки Користувач зробить одну з дій, описаних вище, він знову прийме всі положення цієї Політики конфіденційності, укладе із Сервісом Угоду, а також підтвердить, що він ознайомився з Правилами безпеки.

Privacy Policy for social networks (fb, insta, tw, g+)

1. General provisions

1.1

Zruchno.Travel (further — Service) collects and processes Personal information of users. To make this process open and understandable, we made a Privacy Policy and tired to make it a human language.

1.2

Using the Service, you automatically accept the User Agreement and Privacy Policy, and also confirm that you have read the Safety Rules.

1.3

If you do not agree with any provision of the User Agreement, Privacy Policy or Security Rules, you must stop using the Service and refrain from it in the future, at least until you can fully accept all the provisions of the above documents.

2. Personal Information

2.1

The service collects the following types of Personal information:

a) any data that the User independently provides during the registration and use of the Service;
b) any data placed by the User on his pages in the social networks connected to the Service;
c) Any data that the User uploads to the servers of the Service, including photos, videos, links and texts.

2.2

To connect a Facebook account, Instagram, Twitter, G+, the service requests a password from the account. The password is required to establish a connection to the Facebook, Instagram, Twitter, G+ servers. At the same time, the Service does not store this password in any form, for any purpose and under any circumstances and doesn’t transfer it third parties.

2.3

When you connect to Facebook, Instagram, Twitter, G+, the password is sent to Zruchno.Travel in an encrypted form.

3. Use of Personal Information

3.1

The user agrees to collect and process his Personal Information. To provide Services, Service is compelled not only to collect, but also process Personal Information.

Why do we do this?

a) From time to time we need to contact the User to provide him with new information, send a report on the assignment, or notify the new rules for using the Service;
b) We identify the User in our system: we need to know with whom we enter into the User Agreement;
c) Many services provided by the Service are of a personalized nature, and we will not be able to provide them unless we process Personal Information;
d) For the correct functioning of "52 weekends", it is also necessary to constantly work with Personal Data within the framework of this Privacy Policy.

4. Prohibition of the processing of Personal Information

4.1

The user at any time can enter a ban on the processing of their Personal Information. Technically, this prohibition is expressed in the removal of social network accounts from the Service. Deleting accounts will automatically delete all collected Personal Information. Removing Personal Information is an irreversible process. To delete Personal Information, you need to make a request through the technical support of the Service.

4.2

The prohibition of the processing of Personal Information formally violates this Privacy Policy and immediately leads to the termination of the User Agreement.

4.3

Termination of the User Agreement occurs automatically - at the moment when the User deletes the last account from the Service.

4.4

Since the Agreement is terminated at this time, the User no longer has the right to use the Service. However, the Agreement is automatically re-entered as soon as the User:

a) Add a new social network account to the existing Zruchno.Travel profile;
b) Will go through the procedure for registering a new profile Zruchno.Travel.

4.5

Once the User has performed one of the actions described above, he will again accept all the provisions of this Privacy Policy, conclude a User Agreement with the Service, and confirm that he has read the Safety Rules.

Партнери відпочинку